Положення про департамент

Додаток 1

до розпорядження голови обласної державної адміністрації

 23.03.2016 № 160-од 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 1. ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Тернопільської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

 1. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

Департамент утворено в результаті реорганізації шляхом поділу департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Тернопільської обласної державної адміністрації відповідно до підпункту 1 пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 грудня 2015 року № 757-од „Про упорядкування структури обласної державної адміністрації”.

Департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації є правонаступником зобов’язань, прав та обов’язків департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Тернопільської обласної державної адміністрації в частині прав та обов’язків, необхідних для реалізації повноважень у сфері економічного розвитку області.

 

 1. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

 

 1. Основними завданнями департаменту є забезпечення реалізації:

1)  державної політики регіонального економічного розвитку;

2) державної політики економічного і соціального розвитку;

3) державної промислової політики (крім галузі з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та підприємств і об’єднань спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, що віднесені до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України);

4) державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

5) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, системи адміністративних послуг;

6)  державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

7)  державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

8)  державної цінової політики.

 

 1. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1)  організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших центральних органів виконавчої влади у межах компетенції департаменту, розпоряджень і доручень голови обласної  державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)  аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки області, районів, міст обласного значення, малих міст області;

3)  бере участь у розробленні проектів Державної стратегії регіонального розвитку, прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, у межах компетенції департаменту, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території області;

4)  розробляє проекти регіональної стратегії розвитку та стратегій розвитку галузей, у межах компетенції департаменту, забезпечує координацію виконання зазначених документів та підготовку звітів про їх виконання;

5)    розробляє прогнози та програми економічного і соціального розвитку області на середньостроковий та короткостроковий період;

6)    забезпечує моніторинг виконання показників та заходів програми економічного і соціального розвитку області та готує звіт про її виконання ;

7)    здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку області, районів   щодо   визнання   територій депресивними, розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

8) проводить  комплексну  оцінку соціально-економічного розвитку районів області та моніторинг результатів діяльності районних державних адміністрацій;

9)  проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;

10)  розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на зростання внутрішніх та державних інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

11) визначає інвестиційний попит області та на основі визначених  державою пріоритетів розробляє пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень,  здійснює моніторинг їх використання;

12)  готує, спільно з структурними підрозділами обласної державної адміністрації (до компетенції яких належать галузі, визначені пріоритетними), пропозиції щодо:

– погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

– надання  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  державної  підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

– створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

13) аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України відповідну інформацію;

14) забезпечує організацію відбору на конкурсних засадах інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

15) забезпечує координацію реалізації в області  Проекту ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, Програм USAID „Лідерство в економічному врядуванні” та „Українська ініціатива” та інших, що належать до компетенції департаменту;

16)  аналізує  стан  і  тенденції розвитку промисловості і готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів подальшого розвитку промислових підприємств (крім галузі з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та підприємств і об’єднань спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, що віднесені до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України), організації виготовлення нової продукції,  підвищення її якості та  конкурентоспроможності;

17)  погоджує   переліки  об’єктів  групи  Ж, які підлягають приватизації,   та переліки об’єктів  соціально-культурного призначення, які можуть бути перепрофільовані;

18)  надає висновки на підготовлені проекти обласних програм, здійснює в установленому порядку моніторинг та узагальнення звітів про їх виконання;

19) готує інформацію (форма № 1 – торги) про проведення закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти розпорядниками коштів відповідних місцевих бюджетів;

20) проводить координацію впровадження та моніторинг системи електронних закупівель в області;

21)  проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону;

22)  розробляє проекти регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання програм адміністративно-територіальних одиниць області;

23)  сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

24)    бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

25) забезпечує координацію роботи обласної державної адміністрації з регіональною радою підприємців при обласній державній адміністрації;

26) бере  участь  у  розробленні  пропозицій  щодо  забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі та побутового обслуговування;

27)    забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

28) забезпечує  виконання   обласною  державною  адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України „Про управління об’єктами державної власності” та подає Міністерству економічного розвитку та торгівлі України інформацію щодо:

–  фінансово-господарської  діяльності кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління обласної державної адміністрації;

–     стану об’єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

–   виконання  стратегічних планів  розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює обласна державна адміністрація;

29)  забезпечує  в межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації участь підприємств та організацій Тернопільської області у виставково-ярмаркових заходах;

30)  готує спрямовані на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, пропозиції щодо розвитку і реформування економіки та вживає заходів для їх реалізації;

31)  вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення нормативно – правових актів Кабінету Міністрів України, законодавства України у сферах, що належать до компетенції департаменту;

32) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

33) готує (бере участь у підготовці)  проекти  угод, договорів, меморандумів, протоколів у межах компетенції департаменту;

34) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

35) забезпечує ефективне і цільове використання виділених бюджетних коштів;

36)  розробляє   пропозиції   щодо   вдосконалення  системи  підготовки   (перепідготовки)   кадрів   (спеціалістів)   у  сфері економіки та управління,  бере участь  у  впровадженні  заходів  з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

37) бере  участь  у  впровадженні   програмного та методичного забезпечення функціонування  інформаційно-аналітичних  систем,  що використовуються  для дослідження стану економічного і соціального розвитку області;

38) вносить   в   установленому   порядку   пропозиції   щодо вдосконалення системи обліку, звітності і державної статистики;

39)  розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

40)  бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

41)  бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

42)  бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації, у межах компетенції департаменту;

43) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в межах компетенції департаменту;

44) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

45)  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

46)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;

47)  інформує  населення  про  стан здійснення визначених повноважень;

48) надає методичну допомогу районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад, міст обласного значення, органам місцевого самоврядування у межах компетенції департаменту;

49) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

50) забезпечує у межах компетенції департаменту виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

51) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

52) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію заходів із захисту інформації з обмеженим доступом;

53) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

54) забезпечує захист персональних даних;

55) здійснює інші передбачені законодавством повноваження, у межах компетенції департаменту.

 

 1. Департамент має право:

1)   залучати для виконання робіт, у межах компетенції відповідних органів,  представників   інших   структурних  підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів влади, підприємств, установ і організацій (за   погодженням  з  їхніми керівниками), громадських об’єднань (за згодою);

2)  одержувати  в  установленому порядку від  інших  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів влади, органів місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  і   організацій інформацію,  документи та інші матеріали,  необхідні для виконання покладених на департамент завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5)   скликати в  установленому  порядку  наради, проводити семінари, навчання  з  питань,  що належать до компетенції департаменту.

 

 1. Департамент у процесі виконання  покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, а  також з підприємствами,  установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

 1. Департамент очолює директор,  який призначається на посаду і   звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Директор департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та  звільняються  з  посади  головою  обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.

 

 1. Директор департаменту:

1)  здійснює керівництво діяльністю  департаменту, несе персональну відповідальність за виконання  покладених на департамент завдань.

2)  представляє  інтереси  департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

 

3)  представляє інтереси  департаменту  без  доручення у відносинах з правоохоронними та судовими органами;

4) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних розпорядчих документів;

 

5)  видає в межах своєї компетенції  накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області;

6)  подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проект кошторису та штатного розпису  департаменту  в  межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

7)  затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників департаменту;

8)    призначає на посаду і звільняє з посади працівників департаменту;

9)   розпоряджається  коштами   в   межах   затвердженого  кошторису доходів і видатків на утримання департаменту;

10)  готує голові облдержадміністрації пропозиції щодо відзначення працівників підприємств, організацій, установ, що належать до сфер компетенції департаменту та департаменту, державними нагородами, відзнаками обласного рівня;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать                до повноважень департаменту;

12) вирішує інші питання діяльності департаменту в межах і порядку, визначеними законодавством та цим Положенням.

 

 1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, в департаменті може утворюватися колегія у складі директора департаменту (голова  колегії),  заступників директора департаменту,  інших працівників департаменту.  До складу  колегії  можуть  входити   керівники   інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Склад колегії  затверджується  головою  обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.

Рішення колегії провадяться  в життя  наказами директора департаменту.

 

 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та
  видатки на утримання управління в межах  виділених асигнувань
  визначає голова обласної державної адміністрації.

 

Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

 

 1. Департамент є юридичною  особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки.

 

Заступник голови –  керівник апарату

     обласної державної адміністрації                                               І.В.ВОНС                  

 

 

Директор    департаменту,    голова    комісії

з припинення      діяльності     департаменту

економічного       розвитку,      інвестиційної

діяльності та міжнародного співробітництва

обласної державної адміністрації                                             Г.М.ВОЛЯНИК